FANDOM


Volume 11

Status: Alive (31)

Akira Sengoku, Rion Akagami, Shirou Mariya, Kanako Oomori, Miina Isurugi (Fake), Yuki Sakuma, Takashi Yamaguchi, Ryouichi Suzuki, Sanae Kashiwagi, Maya Miyauchi, Ai Shioya, Miki Imazono, Koyomi Kanna, Asuka Takahashi, Kako Tsuji, Airi Narumi, Kairi Narumi, Shizuka Hatsuse, Mirei Hanamura, Kazunari Murayama, Yasunori Yamato, Shuu Hikime, Rei Ooguro, Tooru Rinzai, Mami Kagura, Momoka Kirino, Makoto Morita, Seigou Komiyama, Hideo Igarashi, Miina Isurugi, Aya Tokiwa

Status: Dead (1)

Unknown death #1 (ch 92)

At the end of Volume 11, Akira's Group 31 survivors and 1 death.


Volume 12

Status: Alive (30)

Akira Sengoku, Rion Akagami, Shirou Mariya, Kanako Oomori, Miina Isurugi (Fake), Yuki Sakuma, Takashi Yamaguchi, Ryouichi Suzuki, Sanae Kashiwagi, Maya Miyauchi, Ai Shioya, Miki Imazono, Koyomi Kanna, Asuka Takahashi, Kako Tsuji, Airi Narumi, Kairi Narumi, Shizuka Hatsuse, Mirei Hanamura, Kazunari Murayama, Yasunori Yamato, Rei Ooguro, Tooru Rinzai, Mami Kagura, Momoka Kirino, Makoto Morita, Seigou Komiyama, Hideo Igarashi, Miina Isurugi, Aya Tokiwa

Status: DfMS(1)

Shuu Hikime

At the end of volume 12, Akira's Group 30 survivors and 1 DfMS character.


Volume 13

Status: Alive (34)

Akira Sengoku, Rion Akagami, Shirou Mariya, Kanako Oomori, Miina Isurugi (Fake), Yuki Sakuma, Takashi Yamaguchi, Ryouichi Suzuki, Sanae Kashiwagi, Maya Miyauchi, Ai Shioya, Miki Imazono, Koyomi Kanna, Asuka Takahashi, Kako Tsuji, Airi Narumi, Kairi Narumi, Shizuka Hatsuse, Mirei Hanamura, Kazunari Murayama, Yasunori Yamato, Rei Ooguro, Tooru Rinzai, Mami Kagura, Momoka Kirino, Makoto Morita, Seigou Komiyama, Hideo Igarashi, Miina Isurugi, Aya Tokiwa, Daigo Yashiro, Junichi Mutou, Takashi Nishikiori, Ugen Kokonoe

Status: DfMS(5)

Kouichi Yarai, Motoko Kurusu, Saki Segawa, Makiko Shigeno, Michika Matsumoto

Status: Dead (3)

Jennifer Hackmen, Watanabe, Watanabe's Daughter

At the end of volume 13, Akira's Group 30 survivors, Nishikiori's Group 49 survivors, 5 DfMS characters, and 3 deaths.


Volume 14

Status: Alive (76)

Akira Sengoku, Rion Akagami, Shirou Mariya, Kanako Oomori, Miina Isurugi (Fake), Yuki Sakuma, Takashi Yamaguchi, Ryouichi Suzuki, Sanae Kashiwagi, Maya Miyauchi, Ai Shioya, Miki Imazono, Koyomi Kanna, Asuka Takahashi, Kako Tsuji, Airi Narumi, Kairi Narumi, Shizuka Hatsuse, Mirei Hanamura, Kazunari Murayama, Yasunori Yamato, Rei Ooguro, Tooru Rinzai, Mami Kagura, Momoka Kirino, Makoto Morita, Seigou Komiyama, Hideo Igarashi, Miina Isurugi, Aya Tokiwa, Daigo Yashiro, Junichi Mutou, Takashi Nishikiori, Ugen Kokonoe, Katsuragi, Arisa, Shiraishi, Aikawa, Kubo, Nishikiori's Group Unknown #1 - #38

Status: DfMS(5)

Kouichi Yarai, Motoko Kurusu, Saki Segawa, Makiko Shigeno, Michika Matsumoto

Status: Dead (4)

Nishikiori's Group Female #1 - #3 (ch 114), Kawase Kunuhiro

At the end of volume 14, Akira's Group 30 survivors, Nishikiori's Group 46 survivors, 5 DfMS characters and 4 deaths.


Volume 15

Status: Alive (81)

Akira Sengoku, Rion Akagami, Shirou Mariya, Kanako Oomori, Miina Isurugi (Fake), Yuki Sakuma, Takashi Yamaguchi, Ryouichi Suzuki, Sanae Kashiwagi, Maya Miyauchi, Ai Shioya, Miki Imazono, Koyomi Kanna, Asuka Takahashi, Kako Tsuji, Airi Narumi, Kairi Narumi, Shizuka Hatsuse, Mirei Hanamura, Kazunari Murayama, Yasunori Yamato, Rei Ooguro, Tooru Rinzai, Mami Kagura, Momoka Kirino, Makoto Morita, Seigou Komiyama, Hideo Igarashi, Miina Isurugi, Aya Tokiwa, Daigo Yashiro, Junichi Mutou, Takashi Nishikiori, Ugen Kokonoe, Katsuragi, Arisa, Shiraishi, Aikawa, Kubo, Heero, Duo, Quatre, Nishikiori's Group Unknown #1 - #35, Kouichi Yarai, Motoko Kurusu, Saki Segawa, Makiko Shigeno, Michika Matsumoto

Status: Dead (9)

Pile of 5 dead bodies, 4 scientists

At the end of volume 15, Akira's Group 30 survivors, Yarai's Group 5 survivors, Nishikiori's Group 46 survivors, and 9 unknown deaths.


Volume 16 and 17

Status: Alive (81)

Akira Sengoku, Rion Akagami, Shirou Mariya, Kanako Oomori, Miina Isurugi (Fake), Yuki Sakuma, Takashi Yamaguchi, Ryouichi Suzuki, Sanae Kashiwagi, Maya Miyauchi, Ai Shioya, Miki Imazono, Koyomi Kanna, Asuka Takahashi, Kako Tsuji, Airi Narumi, Kairi Narumi, Shizuka Hatsuse, Mirei Hanamura, Kazunari Murayama, Yasunori Yamato, Rei Ooguro, Tooru Rinzai, Mami Kagura, Momoka Kirino, Makoto Morita, Seigou Komiyama, Hideo Igarashi, Miina Isurugi, Aya Tokiwa, Daigo Yashiro, Junichi Mutou, Takashi Nishikiori, Ugen Kokonoe, Katsuragi, Arisa, Shiraishi, Aikawa, Kubo, Heero, Duo, Quatre, Saitou, Nishikiori's Group #1 - #34, Kouichi Yarai, Motoko Kurusu, Saki Segawa, Makiko Shigeno, Michika Matsumoto


At the end of volume 16 and 17, Akira's Group 30 survivors, Yarai's Group 5 survivors and Nishikiori's Group 46 survivors.


Volume 18

Status: Alive (81)

Akira Sengoku, Rion Akagami, Shirou Mariya, Kanako Oomori, Miina Isurugi (Fake), Yuki Sakuma, Takashi Yamaguchi, Ryouichi Suzuki, Sanae Kashiwagi, Maya Miyauchi, Ai Shioya, Miki Imazono, Koyomi Kanna, Asuka Takahashi, Kako Tsuji, Airi Narumi, Kairi Narumi, Shizuka Hatsuse, Mirei Hanamura, Kazunari Murayama, Yasunori Yamato, Rei Ooguro, Tooru Rinzai, Mami Kagura, Momoka Kirino, Makoto Morita, Seigou Komiyama, Hideo Igarashi, Miina Isurugi, Aya Tokiwa, Daigo Yashiro, Junichi Mutou, Takashi Nishikiori, Ugen Kokonoe, Katsuragi, Arisa, Shiraishi, Aikawa, Kubo, Heero, Duo, Quatre, Saitou, Nishikiori's Group #1 - #34, Kouichi Yarai, Motoko Kurusu, Saki Segawa, Makiko Shigeno, Michika Matsumoto

Status: DfMS (2)

Kouhei Arita, Hades

At the end of volume 18, Akira's Group 30 survivors, Yarai's Group 5 survivors, Nishikiori's Group 46 survivors, and 2 DfMS characters.


Volume 19

Status: Alive (81)

Akira Sengoku, Rion Akagami, Shirou Mariya, Kanako Oomori, Miina Isurugi (Fake), Yuki Sakuma, Takashi Yamaguchi, Ryouichi Suzuki, Sanae Kashiwagi, Maya Miyauchi, Ai Shioya, Miki Imazono, Koyomi Kanna, Asuka Takahashi, Kako Tsuji, Airi Narumi, Kairi Narumi, Shizuka Hatsuse, Mirei Hanamura, Kazunari Murayama, Yasunori Yamato, Rei Ooguro, Tooru Rinzai, Mami Kagura, Momoka Kirino, Makoto Morita, Seigou Komiyama, Hideo Igarashi, Miina Isurugi, Aya Tokiwa, Daigo Yashiro, Junichi Mutou, Takashi Nishikiori, Ugen Kokonoe, Katsuragi, Arisa, Shiraishi, Aikawa, Kubo, Heero, Duo, Quatre, Saitou, Nishikiori's Group #1 - #34, Kouichi Yarai, Motoko Kurusu, Saki Segawa, Makiko Shigeno, Michika Matsumoto

At the end of volume 19, Akira's Group 81 survivors.

Volume 20

Status: Alive (80)

Akira Sengoku, Rion Akagami, Shirou Mariya, Kanako Oomori, Miina Isurugi (Fake), Yuki Sakuma, Takashi Yamaguchi, Ryouichi Suzuki, Sanae Kashiwagi, Maya Miyauchi, Ai Shioya, Miki Imazono, Koyomi Kanna, Asuka Takahashi, Kako Tsuji, Airi Narumi, Kairi Narumi, Shizuka Hatsuse, Mirei Hanamura, Kazunari Murayama, Yasunori Yamato, Rei Ooguro, Mami Kagura, Momoka Kirino, Makoto Morita, Seigou Komiyama, Hideo Igarashi, Miina Isurugi, Aya Tokiwa, Daigo Yashiro, Junichi Mutou, Takashi Nishikiori, Ugen Kokonoe, Katsuragi, Arisa, Shiraishi, Aikawa, Kubo, Heero, Duo, Quatre, Saitou, Nishikiori's Group #1 - #34, Kouichi Yarai, Motoko Kurusu, Saki Segawa, Makiko Shigeno, Michika Matsumoto

Status: DfMS (1)

Tooru Rinzai

At the end of volume 20, Akira's Group 80 survivors and 1 DfMS character


Volume 1-10 | Volume 11-20 | Volume 21-Present

Status Body Count: 194

Characters who are alive and breathing in mainstory and sidestories: 80. (Update till Chapter 170)

Total characters who are confirmed or heard dead: 100 (Update till Chapter 170)

Characters who has departed the mainstory, sidestories, after the incident: 10. Akira's Friend, Rion's Friend, Hiiragi, Shimizu, Unknown Co-pilot, Hades, Kouhei Arita, Fujimoto, Kawai, Tooru Rinzai

Characters who are not 100% confirmed death: 2. Kazuma Saji, Shuu Hikime

194 out of 300 passengers have been seen or heard after the incident.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.